Anunț – examen de promovare în grad profesional a personalului contractual

Nr.5339 / 06.03.2024 

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 69, art. 72, art. 74 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor SATU MARE, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele funcții contractuale:

 • 1 funcție contractuală de medic veterinar gradul I – Ordinul ANSVSA nr. 64/2007;
 • 2 (doua)funcții contractuală de medic veterinar gradul II – OG nr. 42/2004;

Examenul se organizează la  sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Str. Lăcrimioarei, nr. 37, în data de 20.03.2024, ora 10:00 și constă în susținerea unei probe scrise, conform art. 71 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de participare la examenul de promovare:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional deținut;
 • să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani,  în care acesta s-a aflat în activitate;

În vederea participării la examenul de promovare în grad, candidații depun dosarul de examen, la secretariatul instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 13 martie 2024 și care conține în mod obligatoriu:

–  cerere de înscriere;

– adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

–  copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Bibliografia și, după caz, tematica examenului de promovare

I. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru funcția contractuală de medic veterinar gradul I în – Ordinul ANSVSA nr. 64/2007.

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

cu tematica: Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

 1. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală.

cu tematica: Norma sanitară veterinară din 8 martie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;

 1. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.

cu tematica: Reglementări privind Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine animală – Anexa 2, cap.1, Secţiunea 1 Depistarea principalilor agenți zoonotici la animale și în alimente de origine animală;

 1. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

cu tematica: Normă sanitară veterinară din 18 februarie 2008 care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

 1. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017, privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

cu tematica: Reglementări privind controalele oficiale: Titlul II. Capitolul II, Secțiunea I – Condiții generale pentru controalele oficiale, Secțiunea II – condiții suplimentare pentru controalele oficiale și alte acțiuni oficiale în anumite domenii;

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627, al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale.

cu tematica: Reglementări privind controalele oficiale asupra cărnii proaspete. Titlul III, Capitolul II – Controale oficiale asupra cărnii proaspete; Capitolul III – Comunicarea rezultatelor inspecțiilor și măsurile care trebuie luate de autoritățile competente în cazul

încălcării specifice a cerințelor privind carnea proaspătă și bunăstarea animalelor.

II. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru funcțiile contractuale de medic veterinar gradul II – OG nr. 42/2004.

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare , Partea a VI- a , Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice:

cu tematica: Cap. I  – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Cap III  – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; Cap. IV – Încadrarea și promovarea personalului contractual; Cap V – Managementul personalului contractual din administrația publică și gestiunea raporturilor juridice:

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*)Codul muncii*): Titlul II: Contractul individual de muncă

cu tematica: Cap. II  – Executarea contractului individual de muncă; Cap. III – Modificarea contractului individual de muncă; Cap IV – Suspendarea contractului individual de muncă; Cap. V – Încetarea contractului individual de muncă.

 1. SR EN ISO/IEC 17025/2018; Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări ți etalonări; Cap.4: Cerințe generale.

cu tematica: Cap. 4.1. Imparțialitate; Cap. 4.2. Confidențialitate.

 1. Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Nr. 3 din 12 ianuarie 2023 privind aprobarea Programului pentru supravegherea şi controlul anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României

cu tematica: Anexa nr. 1  PROGRAM din 12 ianuarie 2023 pentru supravegherea şi controlul anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României.

 1. Manualul sistemului de management al laboratorului: Proceduri operaționale de lucru: cod P.O.L.-7.3: Recepția, eșantionarea și manipularea obiectelor de încercare

cu tematica:  Cap. 5.1.: Recepția probelor; Cap. 5.2.: Respingerea probelor; Cap. 5.3.: Eșantionarea probelor; Cap. 5.4.: Identificarea probelor pe timpul depozitării și analizei; Cap. 5.5.: Depozitarea probelor.

 1. Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145 din 21 septembrie 2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic,

cu tematica: Normă sanitară veterinară din 21 septembrie 2018 privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic Cap. III probe destinate examenului virusologic; Cap. IV Probe destinate examenului serologic; Cap. V Probe destinate examenului hematologic.

Relații suplimentare se pot solicita la Compartiment Juridic și Resurse Umane.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Nicolae DUMUȚA