ANUNŢ din data de 20 MAI 2024 privind declanșarea unei proceduri de transfer la cererea, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare

Nr.11045/20.05.2024

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR SATU MARE

ANUNȚĂ DECLANȘAREA UNEI PROCEDURI DE TRANSFER ÎN INTERESUL SERVICIULUI

PENTRU UN POST AFERENT UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

ANUNŢ din data de 20 MAI 2024

privind declanșarea unei proceduri de transfer la cererea, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie din cadrul

Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3), (5), (6), (8¹) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export, Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența Informatizată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului – cadru privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin transfer, denumit în continuare Regulament.

Precizăm că potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) și ale art. 17 din Regulament:

„Transferul se face la solicitarea funcționarului public/personalului contractual și cu aprobarea directorului executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, cu aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2), art. 15 și art. 16.

În situația aprobării transferului al funcţionarului public/personalului contractual declarat admis, DSVSA Satu Mare înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public/personalul contractual, despre aprobarea cererii de transfer.

Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.”

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATĂ LIMITĂ

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin registratură, în termen de 20 zile calendaristice de la data afişării anunţului,  următoarele documente:

 1. cerere de transfer, conform modelului atașat;
 2. curriculum vitae, modelul comun european
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; 
 6. adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice solicitate;
 7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:

 1. selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;
 2. proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MENȚIONATE: 10 iunie 2024, ora 16:30

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul – cadru privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin transfer, ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer şi afişării rezultatului selecției, va fi organizată proba interviu în data de 19 iunie 2024, ora 12:00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare.

CONDIȚII SPECIFICE pentru ocuparea, prin transfer la cerere, a funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export, Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe biologice și biomedicale ramura de știință-medicină veterinară,  domeniul de licența medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • rezolvarea de probleme și luarea deciziilor – nivel operațional;
 • iniţiativă – nivel operațional;
 • planificare şi organizare – nivel operațional;
 • comunicare – nivel operațional;
 • lucru în echipă – nivel operațional;
 • orientare către cetățean – nivel operațional;
 • integritate – nivel operațional.

Bibliografie pentru funcțiile publice de execuție vacante din clasa I de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul  Biroului Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export, Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența Informatizată din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare:

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici;
 2. ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
 3. ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală;
 4. ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2024pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Atribuții stabilite în fișa postului

 1. verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A., pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;
 2. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante; 25 prevăzute
 3. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile de lege, comunică autorizaţiei/documentului de înregistrare; solicitanţilor refuzul emiterii
 4. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;
 5. verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 6. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;
 7. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, comunică respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;
 8. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale D.S.V.S.A.
 9. primeşte referatul aprobat de directorul executiv privind propunerea de suspendare/interzicere şi întocmeşte ordonanţa de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor;
 10. transmite spre aprobare către directorul executiv ordonanţele de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor şi răspunde de comunicarea ordonanţelor aprobate la operatorul în cauză, respectiv actualizarea catagrafiei;
 11. răspunde de comunicarea la Oficiul Registrului Comerţului şi altor instituţii, conform legislaţiei în vigoare, a ordonanţei de interzicere a activităţii, având în vedere respectarea termenului legal;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun.
 14. primeşte situaţiile privind gestionarea SNCU de la Serviciul/Biroul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală şi de la Biroul/Compartimentul Control Oficial Alimente de Origine Animală, centralizează şi răspunde de transmiterea către A.N.S.V.S.A. a rapoartelor specifice.
 15. organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile de comerţ intracomunitar, import şi export de produse alimentare, produse medicinale veterinare, animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hranei pentru animale şi SNCU.
 16. gestionează şi distribuie medicilor veterinari oficiali certificatele pentru comerţul intracomunitar, importul, exportul şi pentru circulaţia pe teritoriul României a animalelor vii, embrionilor, ovulelor, materialului seminal, alimentelor, hranei pentru animale şi SNCU, în conformitate cu modelele aprobate/agreate de A.N.S.V.S.A.;
 17. primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Informații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei, doamna Spătar Simona consilier, clasa I, grad profesional superior, telefon 0261715956.

Cerere de transfer

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Director executiv

Dr. Nicolae DUMUȚA