Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe durată determinată de medic veterinar grad profesional I – 10.09.2019 proba scrisa

ANUNȚ

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136, organizează concurs, conform HG.286/2011,  pentru ocuparea postului vacant de execuție pe durată determinată de medic veterinar grad profesional I, conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007;

Calendarul de desfăşurare ;

– Data, ora şi locul desfăşurării concursului;

10.09.2019 – ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare – proba scrisa

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare .

– Condiţii de participare la concurs:

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, minim 7( şapte) ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

– Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant – în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  la sediul DSVSA  Satu-Mare

– Informaţii suplimentare; datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs – telefon 0261715956 int.127

–  Dosarul de înscriere va conţine următoarele;

a) formularul de înscriere

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

 

 

Bibliografie

  1. Regulamentul (CE)    852/2004 – igiena produselor alimentare;
  2. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme de igiena care se aplica alimentelor de origine animala;
  3. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;
  4. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, modificat cu Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 – cu privire la criterii microbiologice pentru produse alimentare;
  5. Ordinul ANSVSA nr. 10/2008 – al președintelui ANSVSA, modificat cu Ordinul ANSVSA nr. 191 / 2014, privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitara veterinara a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.
  6. ORDINUL ANSVSA nr. 64 din 8 martie 2007, modificat cu Ordinul ANSVSA nr. 112 / 2013, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animala
  7. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

 

Director Executiv

Dr. Nicolae DUMUȚA