ANUNȚ privind organizarea etapei de selecție a concursului național extins pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului P.I.F.

Nr. 12911/11.06.2024

ANUNȚ

privind organizarea etapei de selecție a concursului național extins pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului P.I.F.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în conformitate cu art. 68 alin. (2) din anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, organizează etapa de selecție pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I,  grad profesional asistent, în cadrul Serviciului P.I.F. (ID POST 291778; ID POST 568996).

La etapa de selecție pot participa persoanele care au promovat etapa de recrutare a concursului național extins, organizat de ANFP, precum și persoanele care au deja calitatea de funcționar public, conform prevederilor art. 467 alin (9) din Codul Administrativ.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 12 iulie 2024, ora 12:00 la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare din Str. Lăcrimioarei, nr. 37, Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare.

Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I,  grad profesional asistent, în cadrul Serviciului P.I.F.

 • condițiile generale:

Conform art. 465 alin.(1) din Codul Administrativ poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;
 • are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
 • îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 • i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).
 • condiții specifice:
 • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul fundamental științe biologice și biomedicale ramura de știință – medicină veterinară, domeniul de licența medicină veterinară, specializarea medicina veterinară;
 • competențe specifice: competențe digitale – utilizarea suitei Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) – nivel utilizator mediu, dovedite prin document sau documente ce atestă competența specifică;
 • vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

În vederea participării la etapa de selecție, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 11.06.2024 – 01.07.2024, candidații constituie dosarul de concurs exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.

Dosarele de concurs, conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit. b) în Anexa nr.10 la Codul Administrativ;
 2. copia cărţii de identitate;
 3. copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 5. copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. cazierul judiciar; Acesta poate fi poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Bibliografia şi tematica de specialitate

 1. ORDONANŢĂ nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor**)

Cu tematica: Reglementări privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

 1. ORDINUL comun ANSVSA/AVR nr. 120/4724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor.

Cu tematica: NORMĂ din 18 iulie 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor.

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia (“Regulamentul IMSOC”).

Cu tematica: Obiectul, domeniul de aplicare și definițiile; Componete, rețele și puncte de contact – Sectiunea 4-TRACES

 1. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului european și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.

Cu tematica: TITLUL II, CAPITOLUL V – controalele oficiale și alte activități oficiale în statele membre, Secțiunea II – Controale oficiale efectuate pa posturile de control la frontieră asupra animalelor și bunurilor; Secțiunea III – Acțiuni în cazul unei suspiciuni de neconformitate și în caz de neconformitate a animalelor și bunurilor introduse în Uniune.

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2130 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operațiunile care trebuie efectuate în timpul și în urma controalelor documentare, de identitate și fizice asupra animalelor și bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

Cu tematica: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2130 al Comisiei 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operațiunile care trebuie efectuate în timpul și în urma controalelor documentare, de identitate și fizice asupra animalelor și bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului standardizată

 1. asigura împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei, respectiv a oficiilor poștale vamale, activitatea de colectare, de transport și de distrugere a produselor de origine animală interzise a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din țări terțe, în punctele de trecere a frontierei, la granițele cu țări terțe, în oficiile poștale vamale și în aeroporturile internaționale care operează curse din țări terțe, în care nu sunt organizate posturi de inspecție la frontiera;
 2. verifică realizarea colectării, transportului și distrugerii deșeurilor de la bucătăriile mijloacelor de transport internațional aeriene, portuare și feroviare, în punctele de trecere a frontierei la granițele cu țări terțe în care nu sunt organizate posturi de inspecție la frontiera;
 3. monitorizează și răspunde de comerțul intracomunitar, importul, exportul și tranzitul de animale vii, produse și subproduse de origine animala/non animala și, după caz, hranei pentru animale, pe teritoriul de competenta;
 4. asigura recepționarea informațiilor cu privire la situația epidemiologica din spațiul comunitar și din tarile terțe, prelucrarea informațiilor și comunicarea acestora către medicii veterinari cu atribuții în certificare și TRACES;
 5. comunica medicilor veterinari oficiali modelele de certificate pentru comerț intracomunitar, import, export pentru animale vii și produse de origine animala;
 6. primește notificările de la inspectorii din cadrul posturilor de inspecție la frontiera sau direct de la operatorii care derulează operațiuni de import, comerț intracomunitar, conform legislației în vigoare și urmărește aplicarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, inclusiv prin prelevarea de probe atunci când este cazul;
 7. deține și actualizează baza de date în ceea ce privește colectarea și arhivarea notificărilor primite legate de activitatea de import și comerț intracomunitar;
 8. organizează acțiunile necesare, în cazul în care țara de destinație solicită la exportul produselor din Romania anumite documente care să ateste cerințele legate de domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 9. colaborează cu inspectorii din posturile de inspecție la frontiera pentru reexpedierea mărfurilor, în cazul neconformităților;
 10. colaborează cu autoritățile publice implicate, în cazul solicitărilor de restituții la export, conform legislației;
 11. verifica documentele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor care însoțesc transporturile de animale vii, produsele de origine animala, SNCU, hrana pentru animale și produsele alimentare de origine nonanimală și controlează daca acestea au fost întocmite potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind importul, exportul și tranzitul;
 12. efectuează controlul de identitate și fizic, inclusiv prelevarea de probe, după caz, al animalelor vii, al produselor de origine animala, al SNCU, al hranei pentru animale și al produselor de origine nonanimală;
 13. aplica sancțiunile prevăzute de actele normative în vigoare persoanelor care încalcă prevederile legale privind importul, exportul și tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor la frontiera;
 14. eliberează documentele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor de import, export și tranzit, pe baza controlului sanitar – veterinar și pentru  siguranța   alimentelor și răspund de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;
 15. verifica efectuarea dezinfecției mijloacelor de transport în care s-au constatat animale bolnave sau suspecte de boli infecto-contagioase și a produselor de origine animala și nonanimală sau a hranei pentru animale contaminate ori suspecte de contaminare, după caz, sau cu ocazia altor acțiuni stabilite de Autoritate;
 16. răspunde de activitatea de control sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor ce se desfășoară în postul de inspecție la frontiera;
 17. aplica dispozițiile legale în cazurile în care mărfurile se dovedesc necorespunzătoare;
 18. se asigura și răspund ca toate taxele, tarifele și costurile legate de procedurile de verificare sunt aplicate și achitate, conform prevederilor legale în vigoare;
 19. răspund de respectarea regulilor referitoare la înregistrarea documentelor și de păstrarea evidentelor în registre și de notificări;
 20. răspund de folosirea corecta a bunurilor fixe și a consumabilelor;
 21. are obligații administrative legate de activitățile care se desfășoară în cadrul acestora, după cum urmează:
 22. a) deschiderea corespondentei, cu excepția celei personale (adresata nominal altor persoane);
 23. b) îndosarierea și arhivarea corespondentei;
 24. c) asigurarea ca documentele necesare sunt multiplicate prin fotocopiere, în special acolo unde exista mai multe puncte de lucru;
 25. d) păstrarea unui registru de serviciu care să conțină toate datele și evenimentele importante;
 26. controlează, în colaborare cu autoritatea vamala locala, respectarea cerințelor legale referitoare la transporturile personale cu produse de origine animala interzise a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene;
 27. controlează respectarea legislației în vigoare referitoare la introducerea în scop necomercial pe teritoriul Uniunii Europene a animalelor de companie provenite din țări terfe, în posturile de inspecție la frontiera care sunt puncte de intrare desemnate pentru controlul animalelor de companie;
 28. controlează activitatea de depozitare a produselor de origine animala neconforme aflate în tranzit în depozitele vamale, zonele libere, depozitele din zonele libere sau în depozitele operatorilor care aprovizionează mijloacele de transport maritim (ship- supplier), provenite dintr-o tara terța și destinate unei țări terțe, aflate în aria vamala în care este organizat postul de inspecție la frontiera;
 29. efectuează controlul privind bunăstarea bovinelor vii destinate exportului către țări terțe și completează Raportul de control la punctul de ieșire în baza căruia pot fi acordate restituții la export;
 30. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituției sau ale A.N.S.V.S.A., precum și ale persoanelor fizice și juridice, privind domeniile de competenta, conform legislației în vigoare;
 32. realizează și alte activități dispuse de conducerea instituției, în baza legislației în vigoare, în limita competentelor specifice.

Pentru toate actele normative indicate în Bibliografiei, forma valabilă se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.

Etapa de selecție constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. a) verificarea eligibilității candidaților;
 2. b) proba scrisă;
 3. c) proba interviu.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Punctajul probelor concursului de selecție pentru funcțiile publice de execuție se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;

Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la proba interviu, candidații care au obținut minimum 60 de puncte.

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă ți interviu.

După afișarea rezultatelor verificării eligibilității candidatului, proba scrisă sa interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării acestor rezultate, prin intermediul platformei informatice.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs sunt următoarele:Spătar Simona, consilier superior, telefon 0261715956, email:spătar.simona-sm@ansvsa.ro.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Nicolae DUMUȚA