ANUNȚ concurs pentru ocuparea unui post contractual, pe perioada determinata

Nr. 12224/04.06.2024

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 14 – art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician veterinar, treapta IA, din cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare, conform Ordonanței Guvernului nr 42/2004.

Denumirea postului: tehnician veterinar, treapta IA, din cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare.

Contractul individual de muncă se încheie pe perioadă determinată, normă întreagă, respectiv 40/ore/săptămână.

Calendarul concursului: 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Str. Lăcrimioarei nr. 37, mun. Satu Mare:

– Selecția dosarelor de concurs 19 iunie 2024 ;

– Proba scrisă în data de 27 iunie 2024, ora 10:00,

– Proba interviu în data de 03 iulie 2024, ora 10:00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada 04 iunie 2024 –17 iunie 2024, la secretarul comisiei de concurs, d-na Ioan Violeta.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) și i) din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ce poate fi descarcat de pe site-ul DSVSA Satu Mare
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii generale

Conform art. 15 din Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții de ocupare

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, profilul industrial agricol
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:- minimum 7 ani.

Bibliografie și tematică pentru ocupare prin concurs a funcției contractuale de execuție vacantă de tehnician veterinar din cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare.

1.Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată

2.Ordinul 145 din 2019 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic

3.HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

4.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

 1. Constituția României republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică si evidenta personalului plătit din fonduri publice; PARTEA a VII-a Răspunderea administrativa

TEMATICA

1.Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată:

– Cap.II – Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare(art. 6-3);

– Cap.III – Atribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat(art.9,10, 11);

2.Ordinul 145 din 2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic:

– Cap.I – Prevederi generale (art.6-25);

– Cap. VIII. – Probe destinate examenului toxicologie chimie/ecotoxicologie (art.96);

3.HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia:

-Art.2- funcțiile exercitate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate.

-Art.3- atribuțiile principale ale  Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia.

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – Titlul II-Contractul individual de muncă.

5.Constituția României, republicată -Titlul II-Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

6.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică si evidenta personalului plătit din fonduri publice; PARTEA a VII-a Răspunderea administrativa.

Atribuțiile principale ale postului:

– recepţionează şi eşantionează probe conform procedurii specifice P.O.L.-7.3;

– verifică documentele de însoţire ale probelor, corectitudinea întocmirii lor şi concordanţa dintre documente şi probe;

– pregăteşte probele recepţionate şi participă la efectuarea necropsiilor,

– identifică şi semnalează orice problemă care poate îngreuna activitatea laboratorului superiorului ierarhic;

– efectuează activităţi de întreţinere curentă a crematoriului ;

– igienizează sala de necropsie la sfârşitul zilei de lucru;

– participă la cursurile de perfecţionare a pregătirii personalului;

– întreţine curtea şi perimetrul instituţiei, incluzând măturarea incintei de câte ori este necesar, cositul spaţiilor verzi, tunsul gardului viu;

– respectă Normele de Protecţie a Muncii precum şi Normele PSI;

– restricţionează circulaţia persoanelor străine în cadrul laboratorului de Morfopatologie ;

– adoptă o conduită şi un limbaj profesional adecvat în relaţiile cu personalul laboratorului şi cu clienţii acestuia;

– comunică interactiv la locul de muncă;

– urmăreşte respectarea cerinţelor impuse de Sistemul Calităţii cuprinse în SR EN ISO/CEI 17025/2018 și a OSGG 600/2018;

– are obligaţia păstrării secretului de serviciu şi a confidenţialităţii datelor;

– răspunde în faţa responsabilului de laborator la toate sarcinile care-i revin;

– asigură respectarea reglementărilor în vigoare în activitățile desfășurate;

– indeplinește alte sarcini prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de superiorul ierarhic.

Calendarul de desfăşurare al concursului, respectiv datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale se va face cu respectarea Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Afișat în data de 04 iunie 2024, la sediul și pe pagina de internet a DSVSA Satu Mare.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, la doamna Ioan Violeta, tel.0261715956, e-mail ioan.violeta-sm@ansvsa.ro

Director executiv,

Dr. Nicolae DUMUȚA